WYNAGRODZENIE

O kancelarii

Wynagrodzenie

  • Większość naszych spraw realizujemy w oparciu o wynagrodzenie ustalane jako iloczyn godzin pracy i stawki jednostkowej za godzinę pracy (stawki godzinowe), których wysokość uzależniona jest od zakresu współpracy i rodzaju sprawy.
  • Drugim sposobem rozliczenia jest ryczałt za prowadzenie sprawy. Ten sposób wynagrodzenia jest ustalany jako wynagrodzenie w kwocie netto za prowadzenie całej sprawy lub jej części (np. za postępowanie w jednej instancji, przygotowanie opinii prawnej, przygotowanie pisma, wniosku, pozwu itp. Ryczałt za prowadzenie sprawy ustalany jest zazwyczaj w sytuacji, gdy znany jest zakres czynności do wykonania lub czas trwania konkretnej sprawy jest możliwy do oszacowania.
  • Prowizja od „wygranej” stanowi dodatkowe wynagrodzenie kancelarii, które może wpływać na stawki podstawowe wyżej wymienione, jednakże nigdy nie stanowi jedynego wynagrodzenia Kancelarii. Jest to wynagrodzenie obliczone od wartości wierzytelności/ obniżonego zobowiązania itp.
  • Wynagrodzenie za konsultację w pojedynczej sprawie stanowi rodzaj ryczałtu za czas pracy prawnika i udzielenie porady prawnej w zakresie opcji prowadzenia sprawy lub jej rozwiązania. Obejmuje analizę przedstawionej dokumentacji, wnioski, ewentualnie zaproponowanie rozwiązań prawnych, wskazanie właściwych dróg postępowania, jeśli takie występują. Pojedyncza konsultacja trwająca nie więcej niż 60 minut to koszt 350 zł netto.
  • Oferujemy także rozliczenia w systemach mieszanych, tj. stawki ryczałtowe powiązane z rozliczeniem godzinowym za kolejne godziny pracy powyżej ustalonej maksymalnej liczby przepracowanych godzin w sprawie.

Zasady dotyczące rozliczeń świadczenia usług prawnych:

  • Kancelaria nie świadczy usług darmowych, nie udziela darmowych konsultacji ani nie wykonuje darmowych analiz, także telefonicznie; Realizujemy darmowe porady prawne poza zakresem regularnej współpracy w systemie pro bono;
  • Do wynagrodzenia w kwotach netto doliczany jest podatek VAT wedle obowiązujących stawek;
  • Wszelkie koszty i wydatki poniesione przez kancelarię w związku z wykonywaniem usług, są pokrywane przez Klienta.

O kancelarii