SPORY SĄDOWE, MEDIACJE

Pozostałe obszary działalności

Spory sądowe

Prowadzenie postępowań sądowych zarówno z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego jak i administracyjnego, stanowi kluczowy obszar praktyki Kancelarii Adwokackiej Katarzyny Konstanty.

Adwokat Katarzyna Konstanty i jej współpracownicy od ponad dziesięciu lat prowadzą postępowania sądowe przed sądami powszechnymi, przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, a także przed Organami administracji państwowej, samorządowej, przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także postępowania karne i karno-skarbowe.

Powstanie sporu prawnego powoduje powstanie napięć emocjonalnych i skraca dystans do spraw, dlatego tak istotne jest powierzenie sprawy we właściwe ręce profesjonaliście, który z Państwa zdejmie ciężar angażowanie się w spór. Dobry prawnik procesowy prawidłowo zidentyfikuje problem, wskaże zagadnienia kluczowe sprawy, rozważy jej mocne i słabsze strony, potencjalne zarzuty strony przeciwnej i wskaże Państwu optymalną strategię działania zmierzającą do jej wygranej lub zoptymalizowania procesu pod kątem jego wyniku.

W taki sposób staramy się działać, tj. przekazując jasne konkluzje, bez zbędnych obietnic, przygotowując optymalne strategie działania i dokładając do naszego doświadczenia i wiedzy faktyczne zaangażowanie w detale pism procesowych i każdorazową reprezentację Państwa w sprawie przed organami i sądami.

Nie obiecamy, że Państwa sprawę wygramy, ale z pewnością możemy Państwa zapewnić, że rzetelnie ocenimy Państwa sytuację prawną i procesową i pomożemy ustalić plan działania mając na uwadze Państwa interes gospodarczy, indywidulany i dobra prawne.

Dziedziny prawa w zakresie których mamy największe doświadczenie

Spory budowlane

Procesy z zakresu prawa budowlanego są wymagające pod względem prawnym oraz z uwagi na ich techniczne aspekty. Adwokat Katarzyna Konstanty od lat prowadzi spory z tego zakresu prawa, a ich techniczne strony rozumie doskonale posiadając osobiste korzenie w rodzinie „inżynierskiej”.

Reprezentujemy Klientów w mniej i bardziej skomplikowanych sporach branżowych związanych z roszczeniami o zapłatę, podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego, kary umowne, w sprawach roszczeń o wykonanie, o odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania umów, bezpodstawne wzbogacenie, roszczenia z gwarancji bankowych i bezpodstawne skorzystanie z gwarancji bankowych, a także dochodzimy roszczeń zamawiających i wykonawców z umów zawartych w ramach reżimu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowo oferujemy analizy i doradztwo prawne w zakresie w zakresie oceny ryzyka, unikania sporów, rozwiązywania sporów a także reprezentację podczas negocjacji ugodowych.

W ramach doświadczenia zawodowego naszymi mocodawcami byli: właściciele prywatni, deweloperzy, generalni wykonawcy, architekci, podwykonawcy, dostawcy, producenci instalacji i sprzętów budowlanych.

Spory gospodarcze

Prowadzimy sprawy sądowe z zakresu sporów korporacyjnych, w tym dotyczące zaskarżania uchwał podjętych na zgromadzeniach wspólników albo na walnych zgromadzeniach w spółkach kapitałowych – realizujemy roszczenia o uchylenie uchwał sprzecznych z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godzących w interesy spółki lub mających na celu pokrzywdzenie wspólnika albo akcjonariusza, powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał sprzecznych z ustawą.

Prowadzimy spory wynikające z relacji korporacyjnych konfliktów pomiędzy wspólnikami/ akcjonariuszami tj. spory o wyłączenie wspólnika oraz o rozwiązanie spółki, spory dot. realizacji praw z udziałów/akcji.

Prowadzimy sprawy dotyczące roszczeń przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spółki w przypadku, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna i jednocześnie nie został we właściwym czasie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki – zarówno z tytułu powództwa jak i pozwania, procesy o odszkodowanie przeciwko członkom organów spółki za działania sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy spółki albo statutu.

W ramach naszych doświadczeń prowadziliśmy sprawy dotyczące realizacji uprawnień wspólników w spółkach osobowych i kapitałowych, w tym spory pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami, członkami organów a spółką wynikające z naruszenia zakazu konkurencji, sprawy o zapłatę odszkodowania na rzecz spółki dochodzone przez jej wspólników albo akcjonariuszy w przypadku niewytoczenia powództwa przez spółkę w terminie roku od ujawnienia czynu wyrządzającego spółce szkodę.

Spory z zakresu prawa nieruchomości

Prowadzimy spory w sprawach roszczeń z umów przedwstępnych – o wykonanie (zawarcie umowy przyrzeczonej), w tym o nakazanie złożenia oświadczenia woli, o zapłatę odszkodowania, zwrot zaliczek.

Prowadzimy sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości.

Reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących wykonania umów o roboty budowlane – realizujemy roszczenia o wykonanie, zmianę warunków umowy, roszczenia z tytułu odstąpienia od umowy, o odszkodowanie, zapłatę kar umownych, zapłatę wynagrodzenia, reprezentując wszystkich uczestników procesu budowlanego.

Reprezentujemy biura nieruchomości i prywatnych klientów doradzając w procesie zawierania umów najmu i prowadzimy procesy sądowe w razie sporu w tej materii – o zapłatę czynszu najmu, rozliczenia z tytułu ustania stosunku najmu, o zapłatę, kary umowne, wydanie lokalu, nieruchomości, o nakłady, ustalenie rozwiązania/trwania najmu, o roszczenia z tytułu wad fizycznych lub prawnych przedmiotu najmu.

Realizujemy roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości i prowadzimy procesy o odszkodowanie w tej materii.

W ramach naszych doświadczeń znajdują się również sprawy o zasiedzenie nieruchomości, o ustanowienie służebności, zmianę lub zniesienie służebności a także postępowania administracyjne związane z prowadzeniem procesu inwestycyjnego, tj.: o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, zmianę decyzji, o uchylenie decyzji pozwolenia na rozbiórkę, uzyskiwanie zgód i pozwoleń innych organów administracji.

Dochodzenie wierzytelności

Prowadzimy sprawy w celu odzyskania Państwa wierzytelności – począwszy od etapu przedsądowego do etapu egzekucji komorniczej.

Prowadzimy sprawy przeciwko Państwa dłużnikom, którzy stali się nimi na wszelkich podstawach prawnych (sprawy o zapłatę wynagrodzenia, ceny, odszkodowania, zwrot bezpodstawnego wzbogacenia i in.) czyli wszelkie sprawy o zapłatę oraz ze skargi pauliańskiej.

Realizujemy roszczenia o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa w sytuacji istnienia interesu prawnego ku temu.

Prowadzimy postępowania o zabezpieczenie roszczeń oraz postępowania komornicze i w ramach tychże przygotowujemy wnioski, środki zaskarżenia oraz nadzorujemy sprawy prowadzone celem optymalizacji podejmowanych czynności i postępowań egzekucyjnych.

Spory z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców i osób fizycznych jako wierzycieli albo dłużników oraz w reprezentowaniu zarządców masy sanacyjnej i syndyków masy upadłości w trakcie postępowań upadłościowych lub restrukturyzacyjnych. W ramach naszych czynności przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości, wnioski o zabezpieczenie majątku dłużnika, zgłoszenia wierzytelności, zgłaszamy sprzeciwy, składamy wnioski o uzupełnienie listy wierzytelności i następnie reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych wywołanych powyższymi działaniami.

Reprezentujemy klientów w trakcie postepowań w radzie wierzycieli, w trakcie zgromadzeń wierzycieli, względem pozostałych uczestników postępowań, w tym m.in. obligatariuszy, osoby fizyczne, zarządców.

Spory z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów

W ramach naszego doświadczenia zawodowego znajdują się spory z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK i Prezesa UKE – prowadzone przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Reprezentowaliśmy przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa telekomunikacyjnego oraz deweloperów w postępowaniach dotyczących podejrzenia naruszenia interesów konsumentów kontynuowane w sądach powszechnych i przed Sadem Najwyższym.

Reprezentowaliśmy także konsumentów w sporach z przedsiębiorcami mających za podstawę wadliwe zapisy umów – klauzule niedozwolone.

Spory o czyny nieuczciwej konkurencji

Oferujemy reprezentację klientów w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji tj. w sytuacjach, gdy przedsiębiorca dopuści się działania sprzecznego z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrażając lub naruszając tym samym interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Spory dotyczą najczęściej kwestii ujawnienia i wykorzystania tajemnicy przedsiębiorstwa, stosowania cen dumpingowych, utrudniania dostępu do rynku lub eliminowania z rynku poprzez bezprawne przejmowanie klienteli lub danych przedsiębiorstwa.

Reprezentujemy strony (klientów indywidualnych lub przedsiębiorców) w sporach o naruszenie zakazu konkurencji, o zapłatę kar umownych, zaniechanie, odszkodowanie jak i w sporach dotyczących złamania klauzuli wyłączności.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu rozległych sporów przedsiębiorców o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji, w tym w prowadzeniu postępowań zabezpieczających.

Sprawy rodzinne

Na drugim biegunie spraw znajdują się sprawy rodzinne, w których adwokat Katarzyna Konstanty oraz współpracownicy kancelarii posiadają bogate doświadczenie oraz wiele sukcesów.

Spory z zakresu prawa rodzinnego wiążą się wielokrotnie z wysokim poziomem emocji, dlatego korzystne jest zwrócenie się do kompetentnego prawnika w tej dziedzinie, który mając dystans zawodowy do sprawy zaproponuje rozwiązanie optymalne i pragmatyczne.

Prowadzimy postępowania o rozwód, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, o alimenty, podział majątku.

Pozostałe obszary działalności